หากชีวิตเป็นเส้นทางสายหนึ่ง เราทุกคนต่างเป็นนักเดินทางที่ต้องวางแผนอย่างรัดกุม เพราะความไม่แน่นอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ตลอดช่วงชีวิตของคนเรา โดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนทางการเงิน คนที่ทำงานหนักมาอย่างยาวนาน ย่อมต้องการมีชีวิตหลังเกษียณที่สุขใจ ได้พักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องเงินทองจนเกินไป หากความต้องการของคุณเป็นเช่นนั้น เริ่มต้นเสียตั้งแต่วันนี้ ด้วยการมองหากองทุนหลังเกษียณดีๆ เพื่อความสุขและความมั่นคงในอนาคต

รู้จักและเข้าใจกองทุนรวม (Retirement Mutual Fund)

ส่วนใหญ่แล้วคนไทยมีความรู้เรื่องหลักประกันเงินออมในวัยเกษียณกันค่อนข้างน้อย สวัสดิการโดยทั่วไปที่รู้กันคือเรื่องของประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยในหมวดหมู่เหล่านี้ กลุ่มที่จัดว่าน่าสนใจและมีความอิสระในการเลือกลงทุนมากที่สุดเพื่อวางแผนชีวิตหลังเกษียณ คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่สามารถเลือกลงทุนกับรัฐบาลหรือเอกชนได้ตามความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังไม่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณมารองรับ เช่น คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ร่วมทำกับบริษัท หรือ กบข. หากมีอยู่แล้ว RMF จะยิ่งช่วยเพิ่มเงินออมให้ทวีมูลค่ามากยิ่งขึ้น

money-finance1

กองทุน RMF เป็นการลงทุนระยะยาวมีเงื่อนไขว่าต้องลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท หรือ 3% ของรายได้ในแต่ละปี ทางธนาคารจะพิจารณาว่าระหว่างรายได้สองทางนี้ ทางใดต่ำกว่ากัน จะถือเป็นจำนวนลงทุนขั้นต่ำ นอกจากนั้นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกๆ ปี เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี ในแต่ละปีเงินได้ที่ผู้ออมเงินลงทุนซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินลงทุนก้อนนี้จะขายคืนได้เมื่ออายุครบ 55 ปี แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

money-finance2นอกจาก RMF จะให้ความมั่นใจในเรื่องของเงินออมระยะยาวแล้ว กองทุนรวมนี้ยังสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ด้วย โดยมีเงื่อนไขว่าหักได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในปีนั้นๆ และต้องนำยอดมาคิดรวมกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเงินประกันชีวิตแบบบำนาญ ทุกๆ กองทุนรวมแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อเรารู้สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขต่างๆ ของ RMF แล้ว ถึงเวลาต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่า สถานภาพทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของเราเหมาะสมกับ RMF ในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับใด (จากระดับ 1-8 ) เช่น ความเสี่ยงระดับสูงจำพวกกองทุน RMF ที่ลงทุนในหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วน RMF ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง คือกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน ไปจนถึงความเสี่ยงระดับต่ำ คือ กองทุน RMF ที่ลงทุนในตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาล การจะเลือกลงทุนในความเสี่ยงระดับไหน จึงต้องประเมินให้ดี

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ (KGHRMF)

สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของธนาคารกสิกรไทยตัวนี้ เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 ซึ่งจัดว่ามีความเสี่ยงสูง แต่สามารถคาดหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และเป็นกองทุนเปิด คือเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ เช่นทุกวันทำการหรือสัปดาห์ละครั้ง กองทุนนี้ติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทาง K-Cyber Invest กองทุนนี้มีการลงทุนในธุรกิจเฮลท์แคร์ (Healthcare) ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ และญี่ปุ่น ขนาดกองทุน 665.91 ล้านบาท ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนคือ 9.2873 บาทต่อหน่วยลงทุน กองทุนนี้มีนโยบายกระจายการลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพต่างๆ ทั่วโลก เช่น เวชภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพ บริการด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ โดยลงทุนผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ ได้แก่ JP Morgan Funds-Global Healthcare Fund, Class A (acc) โดยจะลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีนโยบายป้องการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR)

กองทุนรวมของธนาคารกรุงเทพตัวนี้เหมาะสำหรับการบริหารจัดการเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่อยู่ในช่วงเกษียณอายุที่ต้องการมีเงินใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอ และสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำโดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการไถ่ถอนเงินจากกองทุน B-SENIOR ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ด้วยการขายคืนหน่วยลงทุนแบบรายเดือน โดยแจ้งล่วงหน้า นอกจากนั้นแม้ว่ากองทุนนี้จะลงทุนในตราสารหนี้ แต่จะหาโอกาสเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นและสินทรัพย์ลงทุนอื่นๆ เมื่อมีโอกาส ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน

money-finance3

กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

RTF ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาตัวนี้ เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสําหรับผู้มีเงินออมที่ต้องการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่สามารถลงทุนในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง และต้องการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงิน ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำโครงการมีนโยบายเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล รวมทั้งตราสารอื่นใดที่รัฐบาลเป็นผู้ออกและเป็นผู้ค้ำประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาปีบัญชีของกองทุน ตลอดจนตราสารแห่งหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้

ตัวอย่างของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเหล่านี้ เป็นเพียงบางส่วนของการลงทุนที่มีให้เลือกอย่างมากมาย ก่อนที่จะตัดสินใจนำเงินออมของเราไปลงทุน จึงควรพิจารณาให้รอบคอบ ทั้งปัจจัยความเสี่ยง ผลกำไร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการทางการเงินของเราเอง เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงทุกรูปแบบ แต่หากเรามีวิธีบริหารเงินและความเสี่ยงอย่างฉลาด อิสรภาพทางการเงินในช่วงวัยเกษียณย่อมอยู่ไม่ไกลแน่นอน

เรื่อง: อโนมา

Write A Comment